بودجه کمتری از شهرداری گرگان داشتیم اما تکلیفمان برای پلی‌آف زودتر مشخص شد/ بازی امروز خارج از اصول بسکتبال حرفه‌ای بود

بودجه کمتری از شهرداری گرگان داشتیم اما تکلیفمان برای پلی‌آف زودتر مشخص شد/ بازی امروز خارج از اصول بسکتبال حرفه‌ای بود
سرمربی تیم بسکتبال «یس آل» گرگان گفت: بودجه ما 500 میلیون تومان کمتر از تیم بسکتبال شهرداری گرگان است اما تکلیفمان برای پلی‌آف زودتر مشخص شد و امیدوارم سال آینده با توان بهتر و بیشتری به میدان بیاییم.

بودجه کمتری از شهرداری گرگان داشتیم اما تکلیفمان برای پلی‌آف زودتر مشخص شد/ بازی امروز خارج از اصول بسکتبال حرفه‌ای بود

سرمربی تیم بسکتبال «یس آل» گرگان گفت: بودجه ما 500 میلیون تومان کمتر از تیم بسکتبال شهرداری گرگان است اما تکلیفمان برای پلی‌آف زودتر مشخص شد و امیدوارم سال آینده با توان بهتر و بیشتری به میدان بیاییم.
بودجه کمتری از شهرداری گرگان داشتیم اما تکلیفمان برای پلی‌آف زودتر مشخص شد/ بازی امروز خارج از اصول بسکتبال حرفه‌ای بود

View more posts from this author