بودجه سال 97 نفس ایرانیان را بند آورد/ کوچک‌تر شدن سفره خانوارهای ایرانی

بودجه سال 97 نفس ایرانیان را بند آورد/ کوچک‌تر شدن سفره خانوارهای ایرانی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بودجه سال 97 نفس ایرانیان را بند آورد، گفت: لایحه بودجه سال آینده در بخش تعیین قیمت حامل‌های انرژی از شفافیت کافی برخوردار نیست و همچنین به اولویت‌بندی‌ها توجه مناسب نشده است.

بودجه سال 97 نفس ایرانیان را بند آورد/ کوچک‌تر شدن سفره خانوارهای ایرانی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بودجه سال 97 نفس ایرانیان را بند آورد، گفت: لایحه بودجه سال آینده در بخش تعیین قیمت حامل‌های انرژی از شفافیت کافی برخوردار نیست و همچنین به اولویت‌بندی‌ها توجه مناسب نشده است.
بودجه سال 97 نفس ایرانیان را بند آورد/ کوچک‌تر شدن سفره خانوارهای ایرانی

View more posts from this author