به موفقیت تیم فوتبال ماشین‌سازی ایمان دارم/‌ مسؤولیت نیم‌فصل دوم با من است

به موفقیت تیم فوتبال ماشین‌سازی ایمان دارم/‌ مسؤولیت نیم‌فصل دوم با من است
سرمربی تیم فوتبال ماشین‌سازی تبریز با ابراز خرسندی از عملکرد شاگردانش، مرور زمان و هماهنگی بیشتر را عامل موفقیت تیمش دانست.

به موفقیت تیم فوتبال ماشین‌سازی ایمان دارم/‌ مسؤولیت نیم‌فصل دوم با من است

سرمربی تیم فوتبال ماشین‌سازی تبریز با ابراز خرسندی از عملکرد شاگردانش، مرور زمان و هماهنگی بیشتر را عامل موفقیت تیمش دانست.
به موفقیت تیم فوتبال ماشین‌سازی ایمان دارم/‌ مسؤولیت نیم‌فصل دوم با من است

View more posts from this author