به سمت تکنولوژی‌های کم‌ آب ‌بر حرکت کنیم/ خشک‌ترین سال طی 50 سال اخیر را تجربه می‌کنیم

به سمت تکنولوژی‌های کم‌ آب ‌بر حرکت کنیم/ خشک‌ترین سال طی 50 سال اخیر را تجربه می‌کنیم
وزیر نیرو گفت: باید به سمت تکنولوژی‌های کم‌مصرف در حوزه آب برویم و به فکر منابع جدید آب باشیم تا میزان آب موجود در چرخه طبیعت افزایش یابد.

به سمت تکنولوژی‌های کم‌ آب ‌بر حرکت کنیم/ خشک‌ترین سال طی 50 سال اخیر را تجربه می‌کنیم

وزیر نیرو گفت: باید به سمت تکنولوژی‌های کم‌مصرف در حوزه آب برویم و به فکر منابع جدید آب باشیم تا میزان آب موجود در چرخه طبیعت افزایش یابد.
به سمت تکنولوژی‌های کم‌ آب ‌بر حرکت کنیم/ خشک‌ترین سال طی 50 سال اخیر را تجربه می‌کنیم

View more posts from this author