به زندانیان واجد شرایط تا 15 روز مرخصی داده می‌شود

به زندانیان واجد شرایط تا 15 روز مرخصی داده می‌شود
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان گفت: به مناسبت هفته قوه قضائیه، لیالی قدر و عید سعید فطر، طبق بخشنامه ارسالی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به زندانیان واجد شرایط تا 15 روز مرخصی داده می‌شود.

به زندانیان واجد شرایط تا 15 روز مرخصی داده می‌شود

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان گفت: به مناسبت هفته قوه قضائیه، لیالی قدر و عید سعید فطر، طبق بخشنامه ارسالی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به زندانیان واجد شرایط تا 15 روز مرخصی داده می‌شود.
به زندانیان واجد شرایط تا 15 روز مرخصی داده می‌شود

View more posts from this author