به اداراتی که اشتغال‌زایی نداشته‌ باشند تذکر جدی می‌دهیم

به اداراتی که اشتغال‌زایی نداشته‌ باشند تذکر جدی می‌دهیم
استاندار البرز گفت: با توجه اینکه ایجاد 45 هزار شغل تا پایان سال جاری در دستور کار قرارگرفته است برخی از اداراتی که موفق نشوند اشتغال ایجاد کنند مشمول تذکر جدی خواهند شد.

به اداراتی که اشتغال‌زایی نداشته‌ باشند تذکر جدی می‌دهیم

استاندار البرز گفت: با توجه اینکه ایجاد 45 هزار شغل تا پایان سال جاری در دستور کار قرارگرفته است برخی از اداراتی که موفق نشوند اشتغال ایجاد کنند مشمول تذکر جدی خواهند شد.
به اداراتی که اشتغال‌زایی نداشته‌ باشند تذکر جدی می‌دهیم

View more posts from this author