به‌دنبال برنامه‌های نمایشی و همایش‌های بی‌نتیجه نباشیم

به‌دنبال برنامه‌های نمایشی و همایش‌های بی‌نتیجه نباشیم
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی گفت: به دنبال اجرای برنامه‌های نمایشی و جلسات و همایش‌های بی‌نتیجه نباشید بلکه با ارزیابی عملکردها و مدیریت صحیح در راستای کسب نتیجه بکوشید.

به‌دنبال برنامه‌های نمایشی و همایش‌های بی‌نتیجه نباشیم

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی گفت: به دنبال اجرای برنامه‌های نمایشی و جلسات و همایش‌های بی‌نتیجه نباشید بلکه با ارزیابی عملکردها و مدیریت صحیح در راستای کسب نتیجه بکوشید.
به‌دنبال برنامه‌های نمایشی و همایش‌های بی‌نتیجه نباشیم

View more posts from this author