بهسازی نواحی منفصل شهری سنندج اولویت ستاد بازآفرینی است

بهسازی نواحی منفصل شهری سنندج اولویت ستاد بازآفرینی است
معاون شهرسازی و معماری شهردار سنندج گفت: بهسازی نواحی منفصل شهری سنندج در اولویت ستاد بازآفرینی شهرداری قرار دارد.

بهسازی نواحی منفصل شهری سنندج اولویت ستاد بازآفرینی است

معاون شهرسازی و معماری شهردار سنندج گفت: بهسازی نواحی منفصل شهری سنندج در اولویت ستاد بازآفرینی شهرداری قرار دارد.
بهسازی نواحی منفصل شهری سنندج اولویت ستاد بازآفرینی است

View more posts from this author