بهسازی باغات و اراضی زراعی با محوریت حاصلخیزی خاک در دستور کار قرار دارد

بهسازی باغات و اراضی زراعی با محوریت حاصلخیزی خاک در دستور کار قرار دارد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان‌جنوبی گفت: بهسازی باغات و اراضی زراعی با محوریت حاصلخیزی خاک در دستور کار قرار دارد.

بهسازی باغات و اراضی زراعی با محوریت حاصلخیزی خاک در دستور کار قرار دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان‌جنوبی گفت: بهسازی باغات و اراضی زراعی با محوریت حاصلخیزی خاک در دستور کار قرار دارد.
بهسازی باغات و اراضی زراعی با محوریت حاصلخیزی خاک در دستور کار قرار دارد

View more posts from this author