بهره‌مندی بیش از 30 هزار محروم استان سیستان و بلوچستان از خدمات پزشکی خادمیاران رضوی

بهره‌مندی بیش از 30 هزار محروم استان سیستان و بلوچستان از خدمات پزشکی خادمیاران رضوی
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی از بهره‌مندی بیش از 30 هزار محروم استان سیستان و بلوچستان از خدمات پزشکی خادمیاران رضوی خبر داد.

بهره‌مندی بیش از 30 هزار محروم استان سیستان و بلوچستان از خدمات پزشکی خادمیاران رضوی

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی از بهره‌مندی بیش از 30 هزار محروم استان سیستان و بلوچستان از خدمات پزشکی خادمیاران رضوی خبر داد.
بهره‌مندی بیش از 30 هزار محروم استان سیستان و بلوچستان از خدمات پزشکی خادمیاران رضوی

View more posts from this author