بهره‌برداری از 6 پایگاه اورژانس جاده‌ای در کشور

بهره‌برداری از 6 پایگاه اورژانس جاده‌ای در کشور
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: 6 پایگاه اورژانس جاده‌ای تا پایان خرداد امسال و در مجموع 50 پایگاه تا پایان برنامه ششم در کشور به بهره‌برداری خواهد رسید.

بهره‌برداری از 6 پایگاه اورژانس جاده‌ای در کشور

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: 6 پایگاه اورژانس جاده‌ای تا پایان خرداد امسال و در مجموع 50 پایگاه تا پایان برنامه ششم در کشور به بهره‌برداری خواهد رسید.
بهره‌برداری از 6 پایگاه اورژانس جاده‌ای در کشور

View more posts from this author