بهره‌برداری از 40 هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی و اقتصادی خراسان رضوی در سفر رئیس جمهور

بهره‌برداری از 40 هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی و اقتصادی خراسان رضوی در سفر رئیس جمهور
استاندار خراسان رضوی از بهره‌برداری 40 هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی و اقتصادی در سفر رئیس جمهور و هیات دولت به این استان خبر داد.

بهره‌برداری از 40 هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی و اقتصادی خراسان رضوی در سفر رئیس جمهور

استاندار خراسان رضوی از بهره‌برداری 40 هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی و اقتصادی در سفر رئیس جمهور و هیات دولت به این استان خبر داد.
بهره‌برداری از 40 هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی و اقتصادی خراسان رضوی در سفر رئیس جمهور

View more posts from this author