بهره‌برداری از 3 واحد مرغداری در بستک

بهره‌برداری از 3 واحد مرغداری در بستک
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: به‌مناسبت هفته جهاد کشاورزی از 3 واحد مرغداری در شهرستان بستک بهره‌برداری شد.

بهره‌برداری از 3 واحد مرغداری در بستک

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: به‌مناسبت هفته جهاد کشاورزی از 3 واحد مرغداری در شهرستان بستک بهره‌برداری شد.
بهره‌برداری از 3 واحد مرغداری در بستک

میهن دانلود

View more posts from this author