بهره‌برداری از 26 طرح‌ حوزه سلامت در تربت حیدریه با حضور وزیر بهداشت

بهره‌برداری از 26 طرح‌ حوزه سلامت در تربت حیدریه با حضور وزیر بهداشت
با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی 26 طرح حوزه سلامت در مناطق مختلف تربت حیدریه به بهره‌برداری رسید.

بهره‌برداری از 26 طرح‌ حوزه سلامت در تربت حیدریه با حضور وزیر بهداشت

با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی 26 طرح حوزه سلامت در مناطق مختلف تربت حیدریه به بهره‌برداری رسید.
بهره‌برداری از 26 طرح‌ حوزه سلامت در تربت حیدریه با حضور وزیر بهداشت

View more posts from this author