بهره‌برداری از بزرگترین حوضچه پرورش ماهی در قفس

بهره‌برداری از بزرگترین حوضچه پرورش ماهی در قفس
برای اولین بار در جنوب کشور، بهره‌برداری از بزرگترین حوضچه پرورش ماهی در قفس در استان بوشهر آغاز شد.

بهره‌برداری از بزرگترین حوضچه پرورش ماهی در قفس

برای اولین بار در جنوب کشور، بهره‌برداری از بزرگترین حوضچه پرورش ماهی در قفس در استان بوشهر آغاز شد.
بهره‌برداری از بزرگترین حوضچه پرورش ماهی در قفس

View more posts from this author