بهترین تصمیم را برای آینده فوتبالی‌ام می‌گیرم، همه چیز را به مدیر برنامه‌ام سپرده‌ام/ آقای گلی‌ام را مدیون محبت‌های مردم هستم

بهترین تصمیم را برای آینده فوتبالی‌ام می‌گیرم، همه چیز را به مدیر برنامه‌ام سپرده‌ام/ آقای گلی‌ام را مدیون محبت‌های مردم هستم
آقای گل لیگ دسته اول فوتبال گفت: در حال حاضر پیشنهاداتی دارم، اما همه چیز را به مدیر برنامه‌هایم سپرده‌ام، امیدوارم بهترین تصمیم را برای آینده‌ام بگیرم، اما در کل دوست دارم در خوزستان بمانم.

بهترین تصمیم را برای آینده فوتبالی‌ام می‌گیرم، همه چیز را به مدیر برنامه‌ام سپرده‌ام/ آقای گلی‌ام را مدیون محبت‌های مردم هستم

آقای گل لیگ دسته اول فوتبال گفت: در حال حاضر پیشنهاداتی دارم، اما همه چیز را به مدیر برنامه‌هایم سپرده‌ام، امیدوارم بهترین تصمیم را برای آینده‌ام بگیرم، اما در کل دوست دارم در خوزستان بمانم.
بهترین تصمیم را برای آینده فوتبالی‌ام می‌گیرم، همه چیز را به مدیر برنامه‌ام سپرده‌ام/ آقای گلی‌ام را مدیون محبت‌های مردم هستم

View more posts from this author