بهبود معیشت و اقتصاد مردم پنجره سو‌ءاستفاده استکبار جهانی را می‌بندد

بهبود معیشت و اقتصاد مردم پنجره سو‌ءاستفاده استکبار جهانی را می‌بندد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بهبود معیشت و اقتصاد مردم پنجره سو‌ءاستفاده استکبار جهانی را می‌بندد و مسؤولان باید چاره‌ای برای رفع مشکلات بیندیشند.

بهبود معیشت و اقتصاد مردم پنجره سو‌ءاستفاده استکبار جهانی را می‌بندد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بهبود معیشت و اقتصاد مردم پنجره سو‌ءاستفاده استکبار جهانی را می‌بندد و مسؤولان باید چاره‌ای برای رفع مشکلات بیندیشند.
بهبود معیشت و اقتصاد مردم پنجره سو‌ءاستفاده استکبار جهانی را می‌بندد

View more posts from this author