بنیانگذاری روز قدس یکی از شاهکارهای انقلاب اسلامی است

بنیانگذاری روز قدس یکی از شاهکارهای انقلاب اسلامی است
فرمانده سپاه ناحیه گرگان با بیان اینکه بنیانگذاری روز قدس یکی از شاهکارهای انقلاب اسلامی است، گفت: روز قدس روز انزجار از رژیم اشغالگر قدس و سرآغاز نابودی این رژیم است.

بنیانگذاری روز قدس یکی از شاهکارهای انقلاب اسلامی است

فرمانده سپاه ناحیه گرگان با بیان اینکه بنیانگذاری روز قدس یکی از شاهکارهای انقلاب اسلامی است، گفت: روز قدس روز انزجار از رژیم اشغالگر قدس و سرآغاز نابودی این رژیم است.
بنیانگذاری روز قدس یکی از شاهکارهای انقلاب اسلامی است

سون وی پی ان

مجله اتومبیل

View more posts from this author