بنیاد علوی برای محرومیت‌زدایی در بخش احمدی نیازمند همراهی مردم است

بنیاد علوی برای محرومیت‌زدایی در بخش احمدی نیازمند همراهی مردم است
معاون توانمند‌سازی و خدمات‌اجتماعی بنیاد‌ علوی کشور گفت: با ایجاد طرح‌های محرومیت‌زدایی بنیاد و تسهیل خدمات به کمک مردم بخش احمدی خواهیم آمد و لازمه این کار، همراهی مردم است.

بنیاد علوی برای محرومیت‌زدایی در بخش احمدی نیازمند همراهی مردم است

معاون توانمند‌سازی و خدمات‌اجتماعی بنیاد‌ علوی کشور گفت: با ایجاد طرح‌های محرومیت‌زدایی بنیاد و تسهیل خدمات به کمک مردم بخش احمدی خواهیم آمد و لازمه این کار، همراهی مردم است.
بنیاد علوی برای محرومیت‌زدایی در بخش احمدی نیازمند همراهی مردم است

View more posts from this author