بند آبونمان هنوز در قبض‌های گاز وجود دارد!

بند آبونمان هنوز در قبض‌های گاز وجود دارد!
با وجود رأی دیوان عدالت اداری و ابلاغ آن به شرکت ملی مبنی بر حذف بند آبونمان اما همچنان شاهد این بند در برخی قبوض جدید گاز در استان مازندران هستیم.

بند آبونمان هنوز در قبض‌های گاز وجود دارد!

با وجود رأی دیوان عدالت اداری و ابلاغ آن به شرکت ملی مبنی بر حذف بند آبونمان اما همچنان شاهد این بند در برخی قبوض جدید گاز در استان مازندران هستیم.
بند آبونمان هنوز در قبض‌های گاز وجود دارد!

View more posts from this author