بندر ماهشهر آماده میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی است

بندر ماهشهر آماده میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی است
سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر گفت: این شهرستان با تمام توان آماده میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی است.

بندر ماهشهر آماده میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی است

سرپرست فرمانداری بندر ماهشهر گفت: این شهرستان با تمام توان آماده میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی است.
بندر ماهشهر آماده میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی است

View more posts from this author