بنای مستکبرین بر عقب نگه داشتن مسلمان از علم و پبشرفت است

بنای مستکبرین بر عقب نگه داشتن مسلمان از علم و پبشرفت است
تولیت آستان قدس رضوی گفت: بنای مستکبرین، صهیونیسم و‌ حاکمان مزدور مورد حمایت آنها، عقب نگه داشتن مسلمان از علم و پبشرفت است.

بنای مستکبرین بر عقب نگه داشتن مسلمان از علم و پبشرفت است

تولیت آستان قدس رضوی گفت: بنای مستکبرین، صهیونیسم و‌ حاکمان مزدور مورد حمایت آنها، عقب نگه داشتن مسلمان از علم و پبشرفت است.
بنای مستکبرین بر عقب نگه داشتن مسلمان از علم و پبشرفت است

View more posts from this author