بلاتکلیفی 50000 برنج‌کار خوزستانی و مدیرانی که در دسترس نیستند

بلاتکلیفی 50000 برنج‌کار خوزستانی و مدیرانی که در دسترس نیستند
ممنوعیت کشت برنج در خوزستان زندگی 50 هزار برنج‌کار خوزستانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما مسؤولان جهاد کشاورزی خوزستان در این باره پاسخگو نیستند.

بلاتکلیفی 50000 برنج‌کار خوزستانی و مدیرانی که در دسترس نیستند

ممنوعیت کشت برنج در خوزستان زندگی 50 هزار برنج‌کار خوزستانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما مسؤولان جهاد کشاورزی خوزستان در این باره پاسخگو نیستند.
بلاتکلیفی 50000 برنج‌کار خوزستانی و مدیرانی که در دسترس نیستند

View more posts from this author