بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری ثبت جهانی می‌شود

بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری ثبت جهانی می‌شود
بنا به گفته معاون فرماندار اهر، بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری در نوبت ثبت جهانی قرار دارد.

بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری ثبت جهانی می‌شود

بنا به گفته معاون فرماندار اهر، بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری در نوبت ثبت جهانی قرار دارد.
بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری ثبت جهانی می‌شود

View more posts from this author