بعد از خوردن گل دوم تمرکز لازم را از دست دادیم

بعد از خوردن گل دوم تمرکز لازم را از دست دادیم
سرمربی گسترش فولاد گفت: بعد از خوردن گل دوم تمرکز لازم را از دست دادیم.

بعد از خوردن گل دوم تمرکز لازم را از دست دادیم

سرمربی گسترش فولاد گفت: بعد از خوردن گل دوم تمرکز لازم را از دست دادیم.
بعد از خوردن گل دوم تمرکز لازم را از دست دادیم

View more posts from this author