بسیج مستضعفین در جهان خوش درخشید/ بسیج بصیرت و آگاهی یک ملت است

بسیج مستضعفین در جهان خوش درخشید/ بسیج بصیرت و آگاهی یک ملت است
جانشین سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران با بیان اینکه بسیج مستضعفین در جهان خوش درخشید، گفت: بسیج بصیرت و آگاهی یک ملت است.

بسیج مستضعفین در جهان خوش درخشید/ بسیج بصیرت و آگاهی یک ملت است

جانشین سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران با بیان اینکه بسیج مستضعفین در جهان خوش درخشید، گفت: بسیج بصیرت و آگاهی یک ملت است.
بسیج مستضعفین در جهان خوش درخشید/ بسیج بصیرت و آگاهی یک ملت است

View more posts from this author