بسیج ظرفیتی بی‌انتها و مظهر اقتدار ملت است

بسیج ظرفیتی بی‌انتها و مظهر اقتدار ملت است
امام جمعه موقت کرمان گفت: بسیج مظهر صلابت، اقتدار و بصیرت ملت ایران و یک ظرفیت بی‌انتها در تمام حوزه‌هاست.

بسیج ظرفیتی بی‌انتها و مظهر اقتدار ملت است

امام جمعه موقت کرمان گفت: بسیج مظهر صلابت، اقتدار و بصیرت ملت ایران و یک ظرفیت بی‌انتها در تمام حوزه‌هاست.
بسیج ظرفیتی بی‌انتها و مظهر اقتدار ملت است

View more posts from this author