بسیج در همه عرصه‌ها دشمن را مبهوت کرده است/ خواستار شناسایی و برخورد با مقصران حادثه قطار تبریز ـ مشهد هستیم

بسیج در همه عرصه‌ها دشمن را مبهوت کرده است/ خواستار شناسایی و برخورد با مقصران حادثه قطار تبریز ـ مشهد هستیم
امام جمعه تبریز گفت: بسیج در همه فتنه‌ها از جمله مقابله با فتنه‌گران فتنه 78 و 88 کارآمدی خود را نشان داده و دشمنان و بیگانگان جمهوری اسلامی را مبهوت کرد.

بسیج در همه عرصه‌ها دشمن را مبهوت کرده است/ خواستار شناسایی و برخورد با مقصران حادثه قطار تبریز ـ مشهد هستیم

امام جمعه تبریز گفت: بسیج در همه فتنه‌ها از جمله مقابله با فتنه‌گران فتنه 78 و 88 کارآمدی خود را نشان داده و دشمنان و بیگانگان جمهوری اسلامی را مبهوت کرد.
بسیج در همه عرصه‌ها دشمن را مبهوت کرده است/ خواستار شناسایی و برخورد با مقصران حادثه قطار تبریز ـ مشهد هستیم

View more posts from this author