بسیج دانشجویی وارد منازعات جناحی نمی‌شود

بسیج دانشجویی وارد منازعات جناحی نمی‌شود
جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان گفت: خط قرمز بسیج دانشجویی عدم ورود به منازعات جناجی و دسته‌بندی‌های سیاسی است که باید در کنار تقویت روحیه عدالتخواهی و رویکرد استکبارستیزی همواره به آن پایبند باشد.

بسیج دانشجویی وارد منازعات جناحی نمی‌شود

جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان گفت: خط قرمز بسیج دانشجویی عدم ورود به منازعات جناجی و دسته‌بندی‌های سیاسی است که باید در کنار تقویت روحیه عدالتخواهی و رویکرد استکبارستیزی همواره به آن پایبند باشد.
بسیج دانشجویی وارد منازعات جناحی نمی‌شود

bluray movie download

View more posts from this author