بسیج از هرگونه وابستگی جناحی و حزبی دور بوده است

بسیج از هرگونه وابستگی جناحی و حزبی دور بوده است
فرماندار اردبیل گفت: بسیج از وابستگی به جریان، گروه و حزب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران به دور بوده و هیچ وقت ابزار دست گروه‌های سیاسی قرار نگرفته است.

بسیج از هرگونه وابستگی جناحی و حزبی دور بوده است

فرماندار اردبیل گفت: بسیج از وابستگی به جریان، گروه و حزب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران به دور بوده و هیچ وقت ابزار دست گروه‌های سیاسی قرار نگرفته است.
بسیج از هرگونه وابستگی جناحی و حزبی دور بوده است

View more posts from this author