بسیاری از گناهان با ایمان به معاد برچیده می‌شود

بسیاری از گناهان با ایمان به معاد برچیده می‌شود
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: اگر ایمان به معاد باشد بسیاری از گناهان و خطاها برچیده می‌شود.

بسیاری از گناهان با ایمان به معاد برچیده می‌شود

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: اگر ایمان به معاد باشد بسیاری از گناهان و خطاها برچیده می‌شود.
بسیاری از گناهان با ایمان به معاد برچیده می‌شود

View more posts from this author