بسیاری از جرم‌ها ناشی از زیاده‌خواهی است

بسیاری از جرم‌ها ناشی از زیاده‌خواهی است
داریوش ارجمند با بیان اینکه وقوع خیلی از جرم‎ها به دلیل نیاز نیست بلکه از روی زیاده‎خواهی است، گفت: جامعه امروز فرهنگ کیفی را فراموش کرده است.

بسیاری از جرم‌ها ناشی از زیاده‌خواهی است

داریوش ارجمند با بیان اینکه وقوع خیلی از جرم‎ها به دلیل نیاز نیست بلکه از روی زیاده‎خواهی است، گفت: جامعه امروز فرهنگ کیفی را فراموش کرده است.
بسیاری از جرم‌ها ناشی از زیاده‌خواهی است

خرید vpn قوی برای گوشی

شبکه خانگی

View more posts from this author