بسیاری از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر در اهواز آزاد شده‌اند/برآوردی از خسارت‌ها وجود ندارد

بسیاری از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر در اهواز آزاد شده‌اند/برآوردی از خسارت‌ها وجود ندارد
فرماندار اهواز با اشاره به بازداشت برخی حاضران در آشوب‌های اخیر، گفت: بسیاری از بازداشت‌شده‌ها آزاد شده‌اند و در حال بررسی وضعیت مابقی افراد هستیم.

بسیاری از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر در اهواز آزاد شده‌اند/برآوردی از خسارت‌ها وجود ندارد

فرماندار اهواز با اشاره به بازداشت برخی حاضران در آشوب‌های اخیر، گفت: بسیاری از بازداشت‌شده‌ها آزاد شده‌اند و در حال بررسی وضعیت مابقی افراد هستیم.
بسیاری از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر در اهواز آزاد شده‌اند/برآوردی از خسارت‌ها وجود ندارد

View more posts from this author