بسیاری ازمشکلات ناشی از رفتارهای نادرست اقتصادی است/ خون اقتصاد دولتی در رگ‌های جامعه جاری است

بسیاری ازمشکلات ناشی از رفتارهای نادرست اقتصادی است/ خون اقتصاد دولتی در رگ‌های جامعه جاری است
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان گفت: ریشه مشکلات در 5 حوزه ساختار‌های اقتصادی، عملکردی و مدیریتی و گفتمان‌های حاکم بر بحث‌های اقتصادی ما است و هنوز سایه اقتصاد دولتی بر سر اقتصاد بخش خصوصی سنگینی می‌کند.

بسیاری ازمشکلات ناشی از رفتارهای نادرست اقتصادی است/ خون اقتصاد دولتی در رگ‌های جامعه جاری است

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان گفت: ریشه مشکلات در 5 حوزه ساختار‌های اقتصادی، عملکردی و مدیریتی و گفتمان‌های حاکم بر بحث‌های اقتصادی ما است و هنوز سایه اقتصاد دولتی بر سر اقتصاد بخش خصوصی سنگینی می‌کند.
بسیاری ازمشکلات ناشی از رفتارهای نادرست اقتصادی است/ خون اقتصاد دولتی در رگ‌های جامعه جاری است

View more posts from this author