بسته‌های اشتغال مناسبی برای بانوان طراحی شده است

بسته‌های اشتغال مناسبی برای بانوان طراحی شده است
استاندار بوشهر گفت:امسال بسته‌های اشتغال مناسبی برای بانوان طراحی شده که بانوان می‌توانند متناسب با مهارت و در اشکال گوناگون از جمله مشاغل خانگی از این تسهیلات استفاده کنند.

بسته‌های اشتغال مناسبی برای بانوان طراحی شده است

استاندار بوشهر گفت:امسال بسته‌های اشتغال مناسبی برای بانوان طراحی شده که بانوان می‌توانند متناسب با مهارت و در اشکال گوناگون از جمله مشاغل خانگی از این تسهیلات استفاده کنند.
بسته‌های اشتغال مناسبی برای بانوان طراحی شده است

View more posts from this author