بزهای «رویان» تا 10 برابر شیردهی دارند/ تأثیر آلاینده‌ها بر ناباروری مردان

بزهای «رویان» تا 10 برابر شیردهی دارند/ تأثیر آلاینده‌ها بر ناباروری مردان
رییس پژوهشکده زیست‌فناوری پژوهشگاه رویان گفت: یکی از ویژگی‌های این بزها شیردهی روزانه 2 تا 7 کیلوست، این در حالی است که با تغذیه مشابه بزهای معمولی کمتر از نیم کیلو شیردهی دارند.

بزهای «رویان» تا 10 برابر شیردهی دارند/ تأثیر آلاینده‌ها بر ناباروری مردان

رییس پژوهشکده زیست‌فناوری پژوهشگاه رویان گفت: یکی از ویژگی‌های این بزها شیردهی روزانه 2 تا 7 کیلوست، این در حالی است که با تغذیه مشابه بزهای معمولی کمتر از نیم کیلو شیردهی دارند.
بزهای «رویان» تا 10 برابر شیردهی دارند/ تأثیر آلاینده‌ها بر ناباروری مردان

View more posts from this author