بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی به ضرر ملت است

بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی به ضرر ملت است
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی کشور به ضرر ملت بوده و موجب تشویش اذهان عمومی خواهد شد.

بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی به ضرر ملت است

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی کشور به ضرر ملت بوده و موجب تشویش اذهان عمومی خواهد شد.
بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی به ضرر ملت است

View more posts from this author