بزرگی زمین‌لرزه چهاردانگه مازندران 3.6 ریشتر بود

بزرگی زمین‌لرزه چهاردانگه مازندران 3.6 ریشتر بود
مرکز لرزه‌نگاری کشور بزرگی زمین‌لرزه منطقه چهاردانگه مازندران را 3.6 دهم ریشتر و محل وقوع آن را مرز استان سمنان و مازندران اعلام کرده است.

بزرگی زمین‌لرزه چهاردانگه مازندران 3.6 ریشتر بود

مرکز لرزه‌نگاری کشور بزرگی زمین‌لرزه منطقه چهاردانگه مازندران را 3.6 دهم ریشتر و محل وقوع آن را مرز استان سمنان و مازندران اعلام کرده است.
بزرگی زمین‌لرزه چهاردانگه مازندران 3.6 ریشتر بود

View more posts from this author