بزرگراه هفتکل ـ باغملک در توسعه اقتصاد کشور موثر است/ تصویب احداث آزاد‌راه اهواز ـ شهرکرد در جلسه هیات دولت

بزرگراه هفتکل ـ باغملک در توسعه اقتصاد کشور موثر است/ تصویب احداث آزاد‌راه اهواز ـ شهرکرد در جلسه هیات دولت
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر تصویب احداث آزاد‌راه اهواز ـ شهرکرد در جلسه هیات دولت، گفت: بزرگراه هفتکل ـ باغملک در توسعه اقتصاد کشور تاثیر زیادی دارد.

بزرگراه هفتکل ـ باغملک در توسعه اقتصاد کشور موثر است/ تصویب احداث آزاد‌راه اهواز ـ شهرکرد در جلسه هیات دولت

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر تصویب احداث آزاد‌راه اهواز ـ شهرکرد در جلسه هیات دولت، گفت: بزرگراه هفتکل ـ باغملک در توسعه اقتصاد کشور تاثیر زیادی دارد.
بزرگراه هفتکل ـ باغملک در توسعه اقتصاد کشور موثر است/ تصویب احداث آزاد‌راه اهواز ـ شهرکرد در جلسه هیات دولت

View more posts from this author