برگشت اعتبارات پژوهشی غصه تمام‌نشدنی است

برگشت اعتبارات پژوهشی غصه تمام‌نشدنی است
قائم مقام دانشگاه محقق اردبیلی گفت: برگشت اعتبارات حوزه پژوهش آفت و غصه‌ای ناتمام است که گویی همه ساله می‌خواهد تکرار شده و دل دوستداران این عرصه را به لرزه درآورد.

برگشت اعتبارات پژوهشی غصه تمام‌نشدنی است

قائم مقام دانشگاه محقق اردبیلی گفت: برگشت اعتبارات حوزه پژوهش آفت و غصه‌ای ناتمام است که گویی همه ساله می‌خواهد تکرار شده و دل دوستداران این عرصه را به لرزه درآورد.
برگشت اعتبارات پژوهشی غصه تمام‌نشدنی است

View more posts from this author