برگزاری کارگاه بین‌المللی معرفی جهان شهر یزد در روستای خویدک

برگزاری کارگاه بین‌المللی معرفی جهان شهر یزد در روستای خویدک
عضو هیئت نمایندگان ایران در کمیته میراث جهانی یونسکو از برگزاری کارگاه بین‌المللی معرفی جهان شهر یزد در روستای این شهر خبر داد.

برگزاری کارگاه بین‌المللی معرفی جهان شهر یزد در روستای خویدک

عضو هیئت نمایندگان ایران در کمیته میراث جهانی یونسکو از برگزاری کارگاه بین‌المللی معرفی جهان شهر یزد در روستای این شهر خبر داد.
برگزاری کارگاه بین‌المللی معرفی جهان شهر یزد در روستای خویدک

View more posts from this author