برگزاری چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی در سنندج

برگزاری چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی در سنندج
چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی به مدت 2 روز در سنندج برگزار می‌شود.

برگزاری چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی در سنندج

چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی به مدت 2 روز در سنندج برگزار می‌شود.
برگزاری چهارمین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی در سنندج

View more posts from this author