برگزاری همایش ملی مهارت‌های ارتباطی مخصوص کتابداران در اصفهان

برگزاری همایش ملی مهارت‌های ارتباطی مخصوص کتابداران در اصفهان
دبیر علمی همایش ملی مهارت‌های ارتباطی گفت: همایش ملی مهارت‌های ارتباطی مخصوص کتابداران سراسر کشور با حضور اساتید مدیریت منابع انسانی کشور و نخبگان کتابداری به منظور ارتقا مهارت‌های ارتباطی کتابداران برگزار شد.

برگزاری همایش ملی مهارت‌های ارتباطی مخصوص کتابداران در اصفهان

دبیر علمی همایش ملی مهارت‌های ارتباطی گفت: همایش ملی مهارت‌های ارتباطی مخصوص کتابداران سراسر کشور با حضور اساتید مدیریت منابع انسانی کشور و نخبگان کتابداری به منظور ارتقا مهارت‌های ارتباطی کتابداران برگزار شد.
برگزاری همایش ملی مهارت‌های ارتباطی مخصوص کتابداران در اصفهان

View more posts from this author