برگزاری همایش تحول در علوم انسانی از دیگاه آیت‌الله خامنه‌ای

برگزاری همایش تحول در علوم انسانی از دیگاه آیت‌الله خامنه‌ای
همایش چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیگاه آیت‌الله خامنه‌ای با حضور اندیشمندان کشور در شیراز برگزار می‌شود.

برگزاری همایش تحول در علوم انسانی از دیگاه آیت‌الله خامنه‌ای

همایش چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیگاه آیت‌الله خامنه‌ای با حضور اندیشمندان کشور در شیراز برگزار می‌شود.
برگزاری همایش تحول در علوم انسانی از دیگاه آیت‌الله خامنه‌ای

View more posts from this author