برگزاری همایش تبیین حقوق شهروندی بر پایه فقه اهل بیت(ع) در قم

برگزاری همایش تبیین حقوق شهروندی بر پایه فقه اهل بیت(ع) در قم
مسؤول بسیج حقوقدانان استان قم از برگزاری همایش دو روزه تبیین حقوق شهروندی برپایه فقه اهل بیت(ع) در این استان خبر داد.

برگزاری همایش تبیین حقوق شهروندی بر پایه فقه اهل بیت(ع) در قم

مسؤول بسیج حقوقدانان استان قم از برگزاری همایش دو روزه تبیین حقوق شهروندی برپایه فقه اهل بیت(ع) در این استان خبر داد.
برگزاری همایش تبیین حقوق شهروندی بر پایه فقه اهل بیت(ع) در قم

View more posts from this author