برگزاری همایش بین‌المللی «ادبیات، زبان همدلی»

برگزاری همایش بین‌المللی «ادبیات، زبان همدلی»
همایش بین‌المللی «ادبیات، زبان همدلی» چهاردهم و پانزدهم اسفند ماه سال جاری در شیراز برگزار می‌شود.

برگزاری همایش بین‌المللی «ادبیات، زبان همدلی»

همایش بین‌المللی «ادبیات، زبان همدلی» چهاردهم و پانزدهم اسفند ماه سال جاری در شیراز برگزار می‌شود.
برگزاری همایش بین‌المللی «ادبیات، زبان همدلی»

View more posts from this author