برگزاری نمایشگاه‌ها گامی مؤثر در معرفی کالاهای ایرانی/ مبادی ورود کالای قاچاق مسدود شود

برگزاری نمایشگاه‌ها گامی مؤثر در معرفی کالاهای ایرانی/ مبادی ورود کالای قاچاق مسدود شود
استاندار قزوین گفت: برگزاری نمایشگاه‌ها، نقش جدی در معرفی کالاهای ایرانی دارد و زمینه‌ساز تقویت انگیزه مردم برای خرید تولیدات داخلی است.

برگزاری نمایشگاه‌ها گامی مؤثر در معرفی کالاهای ایرانی/ مبادی ورود کالای قاچاق مسدود شود

استاندار قزوین گفت: برگزاری نمایشگاه‌ها، نقش جدی در معرفی کالاهای ایرانی دارد و زمینه‌ساز تقویت انگیزه مردم برای خرید تولیدات داخلی است.
برگزاری نمایشگاه‌ها گامی مؤثر در معرفی کالاهای ایرانی/ مبادی ورود کالای قاچاق مسدود شود

View more posts from this author