برگزاری نشست بررسی میزان پیشرفت طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت شرکت پالایش نفت در بندرعباس

برگزاری نشست بررسی میزان پیشرفت طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت شرکت پالایش نفت در بندرعباس
نشست هماهنگی و بررسی میزان پیشرفت طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت شرکت پالایش نفت بندرعباس با حضور معاون وزیر نفت در پالایشگاه بندرعباس برگزار شد.

برگزاری نشست بررسی میزان پیشرفت طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت شرکت پالایش نفت در بندرعباس

نشست هماهنگی و بررسی میزان پیشرفت طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت شرکت پالایش نفت بندرعباس با حضور معاون وزیر نفت در پالایشگاه بندرعباس برگزار شد.
برگزاری نشست بررسی میزان پیشرفت طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت شرکت پالایش نفت در بندرعباس

آهنگ جدید

View more posts from this author