برگزاری مرحله چهارم اردوی تیم ملی بدمینتون در زنجان

برگزاری مرحله چهارم اردوی تیم ملی بدمینتون در زنجان
دبیر هیأت بدمینتون استان زنجان با اشاره به پایان مرحله سوم اردوی تیم ملی بدمینتون در استان زنجان، گفت: مرحله چهارم و در ادامه مرحله پایانی اردوی تیم ملی بدمینتون در زنجان برگزار می‌شود.

برگزاری مرحله چهارم اردوی تیم ملی بدمینتون در زنجان

دبیر هیأت بدمینتون استان زنجان با اشاره به پایان مرحله سوم اردوی تیم ملی بدمینتون در استان زنجان، گفت: مرحله چهارم و در ادامه مرحله پایانی اردوی تیم ملی بدمینتون در زنجان برگزار می‌شود.
برگزاری مرحله چهارم اردوی تیم ملی بدمینتون در زنجان

View more posts from this author