برگزاری مراسم تکریم مقام حضرت محمد(ص) بدعت در دین نیست

برگزاری مراسم تکریم مقام حضرت محمد(ص) بدعت در دین نیست
یکی از مراجع تقلید با بیان اینکه مراسم تکریم مقام حضرت محمد(ص) به هیچ وجه بدعت در دین نیست، خاطرنشان کرد: قطعا ایام ولادت شخصیتی که موجب پیشرفت جهان و سیراب شدن عقل‌ها شد مبارک است.

برگزاری مراسم تکریم مقام حضرت محمد(ص) بدعت در دین نیست

یکی از مراجع تقلید با بیان اینکه مراسم تکریم مقام حضرت محمد(ص) به هیچ وجه بدعت در دین نیست، خاطرنشان کرد: قطعا ایام ولادت شخصیتی که موجب پیشرفت جهان و سیراب شدن عقل‌ها شد مبارک است.
برگزاری مراسم تکریم مقام حضرت محمد(ص) بدعت در دین نیست

پرس نیوز

View more posts from this author